ศูนย์เภสัชสนเทศ

 ศูนย์บริการข้อมูลทางยา

   pharmaceuticalscopy

              วัตถุุประสงค์ของเว็บไซต์ http://pharmblog.kku.ac.th

    1) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งบริการข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ และ ตอบคำถามด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยอ้างอิงข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ จากบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    2) เพื่อ ถาม-ตอบ คำถามข้อมูลด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อตอบสนอง ความต้องการข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ  จากประชาชนทั่วไปและบุคคลากรทางด้านสาธารณสุข

    3) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ข่าวทางเภสัชศาสตร์ และ ข่าวสุขภาพ

 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้รับ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับบริการต่อไป

logoDIS

123456789121212121212

DIS

Untitled-jhk